OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA GO4TV USLUGE

POSREDSTVOM SET TOP BOX UREĐAJA (STB) ILI GO4TV APLIKACIJE ZA SMART TV ILI MOBILNE UREĐAJE SA ANDROID ILI IOS OPERATIVNIM SISTEMOM (GO4TV APP)

1. Područje važenja

 1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i LINK2YU Network GmbH, registracioni broj FN 497831 f, sedište na adresi Bockhgasse 9, Beč, Austrija (u daljem tekstu: LINK2YU), ovlašćenog zastupnika i/ili distributera (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama LINK2YU distributivnih partnera ili na terenu), važe ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja GO4TV usluge (dalje u tekstu: Opšti uslovi ili OU). Opšti uslovi uređuju ugovorne odnose između Korisnika i LINK2YU, kao i međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga LINK2YU, koji zajedno sa svom ostalom dokumentacijom, uključujući i prihvaćenu ponudu za odabrani paket usluge što podrazumeva i zvanični cenovnik usluge, čine ugovor sa korisnikom (u daljem tekstu: zajednički naziv: Ugovor).  Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

 1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i LINK2YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

 1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

 1.4. Potpisivanjem ovih Opštih uslova ili klikom na box polje prilikom online kupovine, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa ovim Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka odnosno Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih OU, u celosti i bez izuzetka.

2. Ugovorne strane 

Na ove Opšte uslove se primenjuju odredbe adekvatnog zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko se u tekstu koji sledi, ne navode posebno pravna i fizička lica, odredba se odnosi na oba. LINK2YU ima pravo da za sve pakete usluga, od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, u cilju izvršenja Ugovora, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga 

3.1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, LINK2YU će te izmene — ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike — objaviti jedan mesec pre stupanja na snagu.

3.2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu LINK2YU Network GmbH, Bockhgasse 9, Beč, Austrija ili na e-mail support@go4yu.com.

3.3. Ukoliko LINK2YU izvrši izmene OU koji nisu izričito povoljni za Korisnika, Korisnik će putem pošte biti obavešten o planiranim izmenama ukoliko postoji takva mogućnost pojedinačnog obaveštavanja. Ukoliko je Korisnik dao saglasnost za prijem elektronskim putem, obaveštenje će mu biti dostavljeno u elektronskoj formi. Svakako savetujemo da s vremena na vreme, posetite nasu internet stranicu gde je u svakom trenutku objavljena važeća verzija OU i upoznate se sa tekstom istih. 

4. Sklapanje Ugovora 

4.1. LINK2YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. LINK2YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na LINK2YU internet portalu go4yu.com i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, LINK2YU će potvrditi važenje Ugovora.

4.3. LINK2YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, LINK2YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s LINK2YU strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

4.4. LINK2YU arhivira Ugovor, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, ove Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka/Politike privatnosti sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku Korisnik može pronaći na portalu na adresi https://go4yu.com/uslovi/go4tv, odnosno kod ovlašćenih distributera i zastupnika LINK2YU odnosno na LINK2YU ovlašćenim prodajnim mestima.

5. Usluge 

5.1. LINK2YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU D.O.O. BEOGRAD (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo usluge OTT (Over The Top) TV pod nazivom GO4TV usluga. Pružanje GO4TV usluge moguće je samo preko odgovarajućeg Set Top Box (STB) uređaja ili preko GO4TV mobilne aplikacije (za Smart TV, Smart telefone ili tablete) i omogućava LINK2YU Korisnicima prijem televizijskih i radio programa sa područja bivše Jugoslavije, pod sledećim uslovima:

-  TV prijemnik sa odgovarajućim odlikama (sa HDMI ulazom / Scart ulazom ili AV (Cinch) ulazom), odgovarajući model Smart TV-a i smart telefon odnosno tablet uređaj sa minimalnom podržanom verzijom operativnog sistema (specifikacija podržanih uređaja, modela i verzija operativnog sistema može se pronaći na portalu, u delu Podrška). 

- Internet priključak - preporučena minimalna brzina za nesmetano korišćenje GO4TV usluge može se pronaći na portalu, u delu Podrška. LINK2YU se ne može smatrati odgovornim za kvalitet usluge ukoliko brzina pristupa internetu iznosi manje od preporučene minimalne brzine.   

- ChromeCast uređaj, ukoliko Korisnik želi da koristi „Second Screen Option“ (opcija „drugi ekran“). LINK2YU ne vrši prodaju Smart TV, smart telefona i ChromeCast uređaja.  

 5.2. Usluga se može koristiti preko odgovarajućeg STB uređaja ili preko mobilne aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom i ChromeCast uređaja na teritorijama gde je usluga komercijalno dostupna (osim Slovenije i Hrvatske, kao i Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije). Navedeno područje je “područje važenja Ugovora”.

 5.3. GO4TV usluga je usluga na bazi pretplate sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi uslugu na period definisan u paketu koji je odabrao, sa važenjem od trenutka kupovine odnosno od trenutka dostave uređaja ukoliko je korisnik uz uslugu izvršio i kupovinu STB uređaja.

 5.4. Korisnik takođe ima mogućnost da sklopi pretplatu ili da još pre isteka postojećeg paketa kupi novi paket. Korisnik ima mogućnost da kupi dodatni uređaj u skladu sa cenovnikom čime se menja ugovorna obaveza.

 5.5. Kao dodatnu uslugu, LINK2YU nudi sledeće:

-  Usluga Catch Up, koja omogućava prikazivanje televizijskih programa minimum do 72 sata od emitovanja (usluga nije dostupna na svim televizijskim kanalima); 

- Gledanje programa putem ChromeCast uređaja (ukoliko korisnik ima aktivnu pretplatu za smart telefon/tablet uređaj)

- Elektronski programski vodič (EPG) za pojedine tv kalane – programski vodič GO4YU dobija od tv stanica i kao takav on može biti nepotpun. GO4YU ne odgovara za tačnost podataka.

 5.6. Korišćenje usluga moguće je isključivo preko STB uređaja preduzeća LINK2YU ili GO4TV aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Korisnik može kupiti STB uređaj preko LINK2YU-a. Isporučeni uređaji su unapred programirani, a korisnik dobija uputstvo za korišćenje i instalaciju na srpskom, nemačkom ili engleskom jeziku.

 5.7. Usluge i STB uređaje, moguće je kupiti na internet portalu go4yu.com, direktno u LINK2YU ovlašćenim prodajnim mestima odnosno preko ovlašćenih distributera i zastupnika na prodajnim mestima ili terenu. LINK2YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (videti član 20). GO4TV aplikaciju moguće je besplatno preuzeti i preko Google Play ili App store prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub i LG store, za Smart TV. Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, svi Korisnici dobijaju mogućnost da prate besplatno u trajanju od 15 dana (promotivni period) određene televizijske kanale u okviru GO4TV aplikacije. Nakon isteka promo perioda, Korisnici imaju mogućnost da kupe jedan od paketa.

5.8. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV. Korisnik je odgovoran za instalaciju GO4TV aplikacije na svoj Smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je takođe dostupno na tv.go4yu.com.

 5.9. GO4TV aplikacija za Smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku GO4TV paketa koji je Korisnik odabrao, kao i drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem GO4TV aplikacije. Prilikom promene uređaja na kome Korisnik ima aktiviran GO4TV paket, Korisniku će biti omogućeno da nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče svo vreme i ne pauzira se u toku promene Smart telefona/tableta/Smart TV-a od strane Korisnika.

 6. Internet portal / Internet prodavnica 

6.1. Kupovina paketa, odn. sklapanje Ugovora, plaćanje pretplate i kupovina STB uređaja, mogući su i preko internet portala na adresi go4yu.com. 

6.2. Aktivacija isporučenog STB uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i uspostavljanjem internet konekcije.

6.3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja internet portala registruje i ostavi sledeće podatke:

- Ime i prezime; 

- Adresa stanovanja i država;

- Poštanski broj; 

- Broj telefona; 

- E-mail adresa; 

- Datum rođenja; 

- Adresa za isporuku.

 6.4. Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

 LINK2YU koristi samo sledeće podatke Korisnika: 

a. osnovni podaci: 

ime i prezime, 

adresa, 

korisnički broj ukoliko je primenljivo i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), 

informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa LINK2YU i o bonitetu Korisnika (ukoliko je primenljivo); 

b. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću LINK2YU prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: 

        datum rođenja,

        zanimanje,

        podaci iz ličnog dokumenta, 

        podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci u smislu primenljivog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (2000 sa izmenama iz 2018), osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da LINK2YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu proizvoda ili usluga iz LINK2YU ponude.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

LINK2YU briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka primenljivih na LINK2YU prema sedištu kompanije. LINK2YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. LINK2YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

LINK2YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno LINK2YU nema pristup tim podacima.

Sastavni deo ovih OU je i Politika privatnosti, koju možete naći na linku https://go4yu.com/politika-privatnosti

6.5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom Korisnika.

6.6. Nakon isteka perioda na koji se pretplatio, Korisnik neće više biti u mogućnosti da prati televizijske programe iz odabranog paketa usluge. 

7. Troškovi 

7.1. Prilikom sklapanja Ugovora LINK2YU ispostavlja račun u visini cene ponude.

7.2. Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate utvrđene cene ponude.

7.3. Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman.

7.4. Rok za plaćanje računa je odmah po prijemu računa, osim ako na računu nije navedeno drugo dospeće plaćanja. Roba se isporučuje tek nakon prijema utvrđenog iznosa ponude. 

7.5. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

7.6. U slučaju pretplate Korisnik je dužan da preda zasebno odobrenje za potraživanje sredstava putem terećenja. Ukoliko potraživani iznos ne bude uplaćen, odn. ukoliko nije moguća naplata, pretplata i pristup korisnika se automatski suspenduju.

8. Način plaćanja 

U zavisnosti od teritorije prebivališta Korisnika, postoji najmanje jedna od sledećih mogućnosti plaćanja cene usluga i roba preko internet prodavnice:

- Kreditna kartica: Terećenje kreditne kartice vrši se kada LINK2YU prihvati ponudu.

- Prenos sredstava / Plaćanje pouzećem: U ovom slučaju korisnik će dobiti e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu LINK2YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti LINK2YU potvrdu o uplati na e-mail support@go4yu.com. Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem, o čemu ćete biti blagovremeno informisani.

Za Korisnike će obračun pripadajućeg poreza biti naveden prilikom registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika, izračuna pripadajuća stopa poreza. 

9. Uslovi isporuke 

9.1. Robu LINK2YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi. Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

9.2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

9.3. Ukoliko postoje mogućnosti na određenim teritorijama, Korisnik može i samostalno preuzeti robu na ovlašćenim prodajnim mestima ili kod distributera/zastupnika, o čemu će Korisnik biti blagovremeno obavešten. 

 

10. Zadržavanje vlasničkog prava

10.1. Poručena roba ostaje u vlasništvu LINK2YU do potpune isplate.

10.2. U slučaju fizičkog lica, LINK2YU zadržava pravo na vlasništvo kupljene robe do pune isplate iznosa po računu.

10.3. U slučaju pravnog lica, LINK2YU zadržava pravo na vlasništvo kupljene robe do izmirenja svih još otvorenih potraživanja iz poslovnog odnosa sa poručiocem. Odgovarajuća sredstva za obezbeđenje potraživanja moguće je preneti na treća lica.

10.4. Korisnik ima pravo na kompenzaciju samo ukoliko su njegova potraživanja pravosnažno potvrđena ili ukoliko ih je LINK2YU pismeno priznao. Osim toga Korisnik ima retenciono pravo samo ukoliko i u onoj meri u kojoj se njegovo potraživanje zasniva na istom ugovornom odnosu.

10.5. Ukoliko Korisnik kasni sa isplatom bilo kojih obaveza prema LINK2YU, rok za plaćanje svih postojećih potraživanja je odmah.

10.6. Korisnik je u obavezi da s pažnjom rukuje robom do potpune isplate i gašenja zadržanog prava na vlasništvo.

10.7. Osim toga, Korisnik je u obavezi da LINK2YU bez odlaganja obavesti o pristupu ili mogućem pristupu trećih lica, sve dok LINK2YU zadržava pravo vlasništva nad opremom.

10.8. LINK2YU ima pravo na raskid Ugovora u slučaju da se korisnik ponaša protivno Ugovoru, a naročito u slučaju neplaćanja kupoprodajne cene.

11. Prenos rizika — Izvršenje usluga 

11.1. LINK2YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 9.

11.2. Prilikom slanja kupljene robe, opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

11.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom. Ako Korisnik ne preuzem robu i ista se vrati pođtom LINK2YU, Korisnik preuzima trošak ponovnog slanja robe.

11.4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća LINK2YU ostaju na snazi.

11.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova LINK2YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

12. Pravo na odustajanje i opoziv 

12.1. Ukoliko je Korisnik potrošač u skladu sa primenljivim zakonima, ima pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu: LINK2YU Network GmbH Bockhgasse 9, Beč, Austrija ili na e-mail: support@go4yu.com.

12.2. Rok počinje da teče kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada Korisnik primi prvu isporuku.

12.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

12.4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Povraćaj robe mora biti realizovan u roku od 14 dana od odustajanja od kupovine i preko formulara koji se nalazi na internet portalu go4yu.com ako je primenljivo, odnosno slanjem obaveštenja pisanim putem u skladu sa tačkom 12.1. ovih OU. Rizik prilikom povratnog slanja i trošak slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. LINK2YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

12.5. Ukoliko je Korisnik kupio GO4TV paket preko Google Play ili App store prodavnice, preko njih može tražiti i povraćaj sredstava ukoliko odustane od kupovine u okviru predviđenih rokova i u skladu sa pravilima definisanim na Google Play ili App store prodavnici.

 13. Garancija 

13.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

13.2. Garantni rok prema potrošačima iznosi 2 godine. U slučaju da se ostvare ugovori koji podrazumevaju otplatu na rate, rok se produžava do uplate poslednje rate dok Korisnik zadržava pravo da iskoristi garanciju ukoliko je do tada prijavio nedostatak preduzeću LINK2YU.

13.3. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

13.4. Za STB uređaje pružamo garanciju od 1 godine od dana kupovine.

14. Odricanje odgovornosti 

14.1. Van oblasti primene adekvatnog zakona o odgovornosti za proizvode, odgovornost LINK2YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

14.2. LINK2YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže Korisnika.

14.3. GO4TV usluga je OTT TV usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga LINK2YU je posrednička u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika. Na osnovu toga LINK2YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom GO4TV usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska i srodna prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. LINK2YU je u obavezi da zatamni sve emisije odnosno ukloni sav sadržaj iz ponude TV i radio kanala, za koje mu TV i radio kuće dostave informaciju da se ne mogu reemitovati u celosti ili delimično iz bilo kog pravno valjanog razloga, te LINK2YU nije odgovoran za nemogućnost reemitovanja datog sadržaja. Ponuda TV i radio kanala u ponudi GO4TV usluge je podložna promeni, a u skladu sa međusobnim važećim ugovorima nosioca prava na sadržaj i LINK2YU, te LINK2YU u slučaju uklanjanja iz ponude pojedinačnog TV i radio kanala za vreme trajanja ugovornog odnosa sa Korisnikom, ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za navedeno i isto ne znači da je došlo do kršenja preuzetih prava i obaveza između LINK2YU i Korisnika.

15. Raskid Ugovora

Ugovori zasnovani na predmetnim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

 1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke; 

2. Redovan raskid Ugovora; 

3. Vanredan raskid Ugovora; 

4. Smrt ugovorne strane; 

5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane; 

6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili 

7. Istekom ugovorenog vremena

Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

16. Redovan raskid Ugovora 

16.1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

16.2. Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

17. Vanredan raskid Ugovora 

17.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pisanoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Neradni dani se utvrđuju na osnovu primenljivih zakona o državnim i verskim praznicima primenljivim za LINK2YU.

17.2. LINK2YU ima pravo na raskid ugovornog odnosa u slučaju da je nastavak poslovnog odnosa neprihvatljiv. LINK2YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS poruke ili na e-mail, a na email samo ukoliko je korisnik tu adresu naveo kao adresu za dostavu.

17.3. LINK2YU ima pravo da raskine Ugovor i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada LINK2YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada: 

1. LINK2YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4, 

2. Korisnik kasni sa uplatom u korist LINK2YU, a nakon bezuspešne opomene pred blokadu i određivanja naknadnog roka od najmanje dve sedmice, 

3. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga — po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa, 

4. Korisnik nije više pravno i poslovno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika, 

5. postoji sumnja da je posredi zloupotreba, 

6. je to predviđeno ugovorima sa GO4YU D.O.O. Beograd; blokada se u tim slučajevima odnosi samo na usluge tog distributera ili provajdera,

7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica, 

8. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili 

9. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća LINK2YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8. LINK2YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

17.4. Korisnik ima pravo da raskine ugovorni odnos ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Ugovora raskida, ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je ugovorna  strana znala ili morala znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon popravke nedostatka.

18. Smrt ugovorne strane 

Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da bez odlaganja obavesti LINK2YU o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju naslednici, bez obzira na druge odredbe.

19. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom Korisnika 

Ukoliko je nad imovinom Korisnika pokrenut stečajni postupak ili je odbijen zahtev za pokretanje stečajnog postupka zbog nedostatka sredstava za pokriće troškova, LINK2YU ima pravo da suspenduje pružanje usluge ili da ograniči izvršenje usluga do podnošenja odgovarajuće garancije. Stečajni upravnik može da produži važenje Ugovora do pravosnažnog okončanja postupka. U tu svrhu je obavezan da u roku od 7 dana od pokretanja stečaja izvrši garanciju, odn. avansnu uplatu ili da podnese zahtev sa ličnom garancijom za sva plaćanja i vidove odštete od pokretanja stečajnog postupka. Ukoliko nije imenovan stečajni upravnik, Korisnik može u pisanoj formi da podnese zahtev za nastavkom ugovornog odnosa — pod uslovom da ugovorna strana u istom roku priloži garanciju ili avansnu uplatu. Važna napomena: Ukoliko korisnik ili stečajni upravnik ne iskoristi navedeni rok pre njegovog isteka, LINK2YU polazi od toga da nema interesovanja za nastavak ugovornog odnosa. U tom slučaju se ugovorni odnos okončava.

20. Završne odredbe 

20.1. Ovi Opšti uslovi uređuju se i tumače isključivo u skladu sa zakonima Republike Austrije. Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj kupoprodaji se ne primenjuje.

20.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno i mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za LINK2YU (Beč, Austrija), ili jedan od sudova na teritoriji prebivališta Korisnika po izboru LINK2YU.

20.3. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. LINK2YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

20.4. Ukoliko neke odredbe iz ovih Opštih uslova ili Ugovora sa Korisnikom postanu nevažeće, biće zamenjene odredbama slične svrhe. To ne utiče na važenje ostatka Ugovora.

20.5. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću LINK2YU i/ili njegovim povezanim licima.

20.6. Korisnički servis: LINK2YU svim korisnicima GO4TV usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

Kontaktni podaci Korisničkog servisa/prijava tehničkih smetnji

Podrška pri korišćenju GO4TV usluga Korisniku stoji na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4YU Homephone usluge i GO4YU Calling usluge), +43-720-022-116 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko se poziv upućuje iz Austrije) ili +413-152-809-44 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko se poziv upućuje iz Švajcarske) svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže. 

U slučaju da je Korisnik na teritoriji SAD, naš Korisnički servis Korisnik može dobiti i putem sledećih kanala: pozivom na broj +1-312-870-75-85 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz SAD).

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja), Korisničkom servisu prijavi smetnju.

21. Povratne informacije

Ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju LINK2YU proizvoda i/ili usluga, nazivu LINK2YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje korisnik pošalje ka LINK2YU kroz GO4TV aplikaciju ili web portale, stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da LINK2YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade korisniku ili drugim osobama.

22. Pravno važenje/stupanje na snagu

Ovi Opšti uslovi imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane Korisnika odnosno klikom na box polje prilikom online kupovine. 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Doneta je nova Politika privatnosti, važeća od 25. maja 2018. Nastavljajući sa korišćenjem naših usluga i/ili našeg web sajta nakon 25. maja, slažete se sa ovom Politikom privatnosti.

Uvod

Koristimo termin “odgovarajuća teritorija” koji se odnosi na Sjedinjene Američke Države (SAD), Kanadu, i takođe “ostatak sveta” ali isključuje Ciljane zemlje. Termin “Ciljane zemlje” će se primenjivati na područje Evropske unije, Švajcarske i Norveške.

LINK2YU Network GmbH Austria (“LINK2YU ”), registracioni broj FN 497831 f, sedište na adresi Bockhgasse 9, Beč, Austrija , je kontroler vaših ličnih podataka, obezbeđenih ili prikupljenih od ili za, ili procesiranih u vezi sa našim uslugama; sklapate ugovorni odnos sa LINK2YU.

Kao posetilac našeg web sajta ili korisnik naših usluga, skupljanje, korišćenje ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet ove Politike privatnosti (koja uključuje i Upotrebu Kolačića i/ili druga dokumenta pomenuta u ovoj Politici privatnosti) kao i sve izmenjene verzije iste ukoliko postoje. Odredbe koje su ovde sadržane zamenjuju sve prethodne izjave ili obaveštenja vezano za našu politiku privatnosti.

LINK2YU generalno ne pruža usluge za teritoriju Balkana, bez obzira da li je sada ili u budućnosti, teritorija Balkana deo Evropske Unije (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija). Ukoliko je vaše boravište na teritoriji Balkana, ova Politika privatnosti se primenjuje na vas isključivo kao posetioca našeg web sajta.

Zaštita ličnih podataka

LINK2YU veoma ozbiljno uzima u obzir zaštitu vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti opisuje našu politiku i praksu u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka, i uspostavlja vaša prava po pitanju privatnosti. LINK2YU koristi savremene tehničke i organizacione mere da bi zaštitio vaše podatke od bilo kakvog pristupa i zloupotrebe od strane neovlašćenih osoba. Politika privatnosti reguliše sledeće:

- Vi: posetilac web sajta www.go4yu.com ili korisnika LINK2YU usluga

- Svrhu prikupljanja podataka

- Vrstu podataka koje prikupljamo

- Vreme čuvanja podataka

- Vaše upravljanje ličnim podacima

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijene. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti ne pokriva sve veze u okviru našeg web sajta koji su povezani sa drugim web sajtovima. Zato vam preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim web sajtovima koje posećujete.

Zaštita dece

Mi namerno ne pokušavamo da tražimo ili primimo bilo kakve informacije od dece. U slučaju da je posetilac našeg web sajta dete, određene vrste podataka se prikuplјaju, ali nisu lično prepoznatljive, a korišćenje web sajta smatraće se odobrenim od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom. U slučaju da dete koristi naše usluge, takođe ćemo smatrati da je upotreba odobrena/ovlašćena od strane nosioca roditelјske odgovornosti nad detetom (roditelјi, staratelјi), s obzirom da naše usluge nisu namenjene kupovini / korišćenju od strane dece bez nadzora starijih osoba.

Roditelje/staraoce podstičemo da provode vreme “online” sa decom i da se upoznaju sa vrstom sadržaja koji je dostupan preko našeg web sajta ili usluga ili Interneta uopšteno. Savetujemo roditelje/staraoce da redovno nadgledaju dečiju upotrebu e-mail-a ili druge elektronske komunikacije i obavljanja transakcija. Kroz “online” servise i od strane softverskih proizvođača, dostupni su kontrolni alati koji obezbeđuju sigurnu online sredinu za decu. Ako je vaše dete koristilo kreditnu karticu u vezi sa našim uslugama bez vaše dozvole, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis bez odlaganja.

Pravo pristupa i kontrole vaših ličnih podataka

Možete pristupiti Vašim ličnim podacima ili izbrisati iste. U ovom dokumentu, možete naći više informacija o tome na koji način se vaši podaci prikupljaju, koriste i dele. Mi smo obezbedili brojne opcije vezano za navedeno, počev od brisanja i ispravke podataka koje ste nam dostavili do kontrole kroz isključivanje oglašavanja i komunikacijskih kontrola. Nudimo vam različita podešavanja za upravljanje i kontrolu ličnih podataka koje imamo o vama.

Ako sačuvani podaci nisu tačni, možete prijaviti navedeno u bilo koje vreme našem Korisničkom servisu, na telefon ili e-mail adresu support@go4yu.com ili na našu posebnu e-mail adresu vezano za zaštitu podataka: dpo@go4yu.com.

Možete da tražite informaciju, u bilo koje vreme i bez plaćanja naknade, vezano za tip podataka koje imamo sačuvane o vama, poreklo podataka kao i svrhu obrade istih. Takođe, imate pravo da prenesete ili izbrišete svoje podatke. Ukoliko se ikada pojavi razlog za žalbu vezano za obradu vaših podataka, možete nas uvek kontaktirati.

Ako imate bilo koje pitanje, na koje vam ova Politika privatnosti nije pružila odgovor ili želite više detaljnijih informacija u vezi sa navedenim, molimo da kontaktirate naš Korisnički servis ili na e-mail: dpo@go4yu.com. Rezidenti Ciljanih zemalja imaju dodatno pravo da ulože žalbu ovlašćenom organu za zaštitu podataka.

Vazno za lične podatke koje imamo o vama, imate sledeća prava:

- Brisanje podataka: možete nam tražiti da izbrišemo sve ili pojedine lične podatke (npr. ako nije više potrebno da vam pružamo usluge)

- Izmena ili ispravljanje podataka: Možete da zahtevate da mi izmenimo, ažuriramo ili ispravimo podatke u određenim slučajevima, pogotovo ako podaci nisu tačni/precizni.

- Uložite prigovor, ograničite ili zabranite upotrebu podataka: možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

- Pristupanje i/ili prenos podataka: uopšteno, pravo na pristup podacima je pravo na dobijanje informacija o tome ko obrađuje podatke o Vama, poreklu podataka, za koju svrhu se podaci koriste, kao i kome se podaci prenose. Možete nam uvek zatražiti kopiju vaših ličnih podataka.

Najkasnije u roku od osam nedelja od prijema Vašeg zahteva u vezi sa gore opisanim pravima koje imate, dobićete tražene informacije od LINK2YU ili, u slučaju brisanja ili ispravke - LINK2YU će ispuniti zahtev, ili ćete u roku od osam nedelja primiti obrazloženje u pisanom obliku, zašto podaci nisu izbrisani ili ispravljeni, ili zašto vaši zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni.Sigurnosni standardi i gubitak podataka

LINK2YU štiti podatke koje čuva na svojim serverima. U slučaju gubitka podataka u LINK2YU, uprkos najvišim sigurnosnim zahtevima, predviđene su konkretne mere za eskalaciju, koje će odmah prepoznati i ispraviti bilo kakve manjkavosti, odnosno preduzeće se odgovarajuće protivzaštitne mere. U zavisnosti od ozbiljnosti ili ugroženih interesa pojedinih osoba, navedena lica kao i nadležni organi će biti obavešteni (regulatorno telo, organ za zaštitu podataka).

Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je ime, telefonski broj, adresa, e-mail adresa i sl.

Ako ste posetilac sajta, određene podatke prikupljamo automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je vaš kompjuter ili uređaj pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni system ili druga informacija o korišćenju našeg veb sajta, uključujući i istoriju stranica našeg web sajta koje ste posetili.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. pol ili koliko ljudi je posetilo dnevno veb sajt. Statistički podaci koje prikupljamo su, na primer, kada posećujete određene stranice na web sajtu i i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Vas kao osobu, npr. statistika, koje strane su naročito popularne na našem sajtu i sl.

Obrada

LINK2YU identifikuje i obrađuje određene lične i meta podatke, kao i druge podatke koje nam obezbedite: u okviru ugovornog odnosa i/ili prilikom korišćenja odobrenog besplatnog promo perioda za naše usluge, odnosno kao deo verifikacije identiteta kupca/korisnika ukoliko je potrebno.

Glavni (master) podaci

Lični podaci koje obezbedite LINK2YU prilikom zaključenja ugovornog odnosa, se smatraju glavnim (master) podacima. Ovo podrazumeva ime, kućnu adresu, broj telefona, kontakt informacije kao što su e-mail adresa, informacije o prirodi i sadržaju ugovornog odnosa. Za pravna lica: ime, adresa i registarski broj su takođe deo glavnih podataka. LINK2YU briše glavne podatke koje se odnose na korisnika najkasnije u roku od 7 godina od okončanja svih zahteva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Meta podaci

Meta podaci se odnose na sve podatke koji se obrađuju u cilju prosleđivanja poruke ka komunikacionoj mreži ili u svrhu obračuna naplate ovog procesa. Ovo su na primer aktivni i pasivni brojevi, vrsta uređaja, šifra naplate, broj uređaja kojima treba naplatiti uslugu u obračunskom periodu, vrsta, datum, vreme i trajanje konekcije ili druge upotrebe, rute, protokol koji se koristi, mreža iz koje poruka potiče ili u koju je poslata.

Operativne svrhe

Samo u meri u kojoj su lični podaci striktno potrebni za operativne svrhe (posebno, rešavanje problema povezivanja, analizu mrežnih potreba, analizu performansi, razvoj i planiranje implementacije mreže, analiza i sprečavanje prevarnih radnji na štetu LINK2YU, optimizaciju ponuda i sl.) isti su obrađivani korišćenjem LINK2YU meta podataka. Metapodaci sačuvani u ove svrhe biće izbrisani ili učinjeni anonimnim najkasnije nakon 6 meseci.

Kako bi se osigurala komunikacija, LINK2YU radi s različitim provajderima usluga koji takođe imaju pristup tehničkim sistemima i podacima za potrebe rešavanja problema. Neki od tih provajdera usluga su van Ciljanih zemalja. U tom slučaju, LINK2YU će osigurati, kroz obezbeđivanje odgovarajućih garancija od provajdera, da će se poštovati visoki nivo zaštite podataka Evropske unije i Austrije, kao i da njihovi provajderi usluga i partneri poštuju iste standarde.

Mi poslujemo globalno, i koristimo druge da nam pomognu da pružamo usluge i obezbedimo korišćenje našeg web sajta (npr. održavanje, analize, oditovanje, plaćanja, sprečavanje zloupotreba, marketing i razvoj). Ova društva će imati pristup vašim informacijama samo u meri u kojoj je neophodno da obavljaju svoje zadatke ili u naše ime, i obavezani su da ne otkrivaju iste niti da ih koriste u bilo koje druge svrhe. Kad god su Vaši lični podaci prenešeni, sačuvani ili obrađivani sa naše strane, mi ćemo preduzeti sve razumne mere da sačuvamo privatnost vaših ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonima.

Obrada vezana za ugovor/porudžbine

- Porudžbina

U cilju obrade poružbine vašeg ugovora i/ili vašeg uređaja, prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj i datum rođenja. Navedeno nam je potrebno da bi potvrdili vašu narudžbinu putem e-maila, isporuku naručene robe, izdavanje računa i ugovorni dokument za odgovarajuću uslugu/tarifu. Ako se vaša adresa za isporuku razlikuje od vaše adrese plaćanja, adresa za isporuku biće takođe sačuvana.

Roba koju naručujete će biti spakovana od strane našeg partnera u zavisnosti od teritorije vašeg boravka i poslata poštom (npr. DHL, Shipping easy, Canada Post). Za isporuku robe, špediter dobija pristup podacima o vašoj narudžbini kao što su puno ime, adresa i telefonski broj. Podaci koje čuvaju špediterske kompanije biće izbrisani nakon isteka zakonskog roka za ove namene.

- Povraćaj

Ako koristite zakonsko pravo povraćaja, Vaši glavni podaci koristiće se u svrhu povraćaja plaćenog iznosa.

Zaključenje ugovora u LINK2YU ovlašćenim prodajnim mestima ili preko distributera/partnera LINK2YU

Ako sklopite ugovor o uslugama za jednu ili više usluga/tarifa i/ili proizvoda u LINK2YU ovlašćenom prodajnom mestu ili preko distributera/partnera LINK2YU, neophodno je da se unesu vaši glavni podaci. Ovo je potrebno da bi se naplatile usluge koje ste zahtevali, kao i da bi Korisnički servis koristio iste u cilju realizacije vaših zahteva.

Ako sklopite ugovor s distributerom LINK2YU, sledeći lični podaci će biti preneti u svrhe obračuna između partnera i LINK2YU: ime, , broj uređaja (MAC adresa) i vrsta usluge/tarife. Ovi podaci su potrebni za proveru plaćanja i brišu se nakon usklađivanja podataka.

Obračun

Zbog računovodstvenih, poslovnih ili zakonskih razloga, glavni podaci i metapodaci kupaca i dobavljača LINK2YU se obrađuju, analiziraju i čuvaju. Svi podaci vezano za poreske obaveze se čuvaju sedam godina.

Računovodstvo

Račune za usluge/robu šaljemo na e-mail adresu koju ste naveli za ovu svrhu. Master i metapodaci koriste se za potrebe obračuna i naplate. Master podaci i podaci o proizvodu/usluzi mogu se naći direktno na računu. Takođe, sve račune možete naći u svojoj korisničkoj zoni na web sajtu „moj nalog“, uključujući listing korišćenja usluga. Za potrebe obračuna naplate računa, metapodaci a time i pojedinačni zapisi čuvaju se do krajnjeg roka za ulaganje žalbe ili do donošenja konačne odluke o žalbi vezano za obračun naplate potrošnje. Računi se čuvaju u zakonskom roku od 7 godina.

Plaćanje

U slučaju da vršite plaćanja vašeg prepaid računa preko našeg web sajta, način plaćanja koji ste naznačili (kreditna kartica) može biti upotrebljen za automatsku naplatu računa, ukoliko ste se opredelili za navedeno. LINK2YU radi s bankama i kompanijama procesorima kreditnih kartica kako bi prikupio isplate i podaci se prenose u šifriranom obliku provajderima usluga. Plaćanje prepaid računa preko korisničke zone na websajtu, vrši se putem provajdera usluga Payunity (Ciljane zemlje) i Authorize.net (SAD i Kanada).

Svoj pristanak na automatsku naplatu možete opozvati u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s primenom u budućnosti, tako što pristupite vašem korisničkom nalogu na našem web sajtu („Moj nalog“) i samostalno isključite ovu funkcionalnost.

Ako svoju uplatu računa izvršite na LINK2YU direktno (nalog banke), uplata će se dodeliti vašem korisničkom računu na LINK2YU, pomoću vaših glavnih podataka koje obezbeđuju banke. Ako kupite proizvod u vezi s uslugom/tarifom u LINK2YU ovlašćenom prodajnom mestu, informacije o kupljenim proizvodima čuvaju se u korisničkoj bazi, a ujedno vaši podaci kao kupcu će biti odštampani na računu izdatom u poslovnici.

Prilikom kupovine usluge/tarife direktno preko LINK2YU aplikacije, imate opciju da obavite kupovinu preko Apple ili Google sistema (tzv. „in-app purchase“). LINK2YU nema pristup podacima koje unesete u procesu kupovine. Predlažemo Vam da se upoznate sa politikom privatnosti Apple i Google kompanija.

Žalbe i sporovi

U slučajevima osporavanja potraživanja i sporova, LINK2YU pristupa podacima o glavnim i meta podacima, podacima o plaćanju i profilnim podacima, kao i podacima o interakcijama korisnika sačuvanih u bazama potrebnih za pregled zahteva.

Ako se obratite arbitražnoj komisiji, zastupniku interesa (npr. udruženje za informacije o potrošačima) ili preko zastupnika/advokata, a uložen je prigovor u vaše ime, LINK2YU daje gore navedene lične podatke arbitražnom odboru ili zastupniku interesa ili advokatu, koji su potrebni za razjašnjenje predmeta žalbe. Sve dok je postupak u toku, gore opisani lični podaci neće biti izbrisani. Nakon toga primenjuju se opšte odredbe čuvanja i brisanja.

Raskid ugovora

Ako raskinete ugovor, vaši glavni podaci i sačuvane korisničke interakcije biće izbrisani nakon 3,5 godine (po isteku rokova za podizanje tužbi vezano za ugovorne odnose).

Vanredan raskid – rukovanje u izuzetnim situacijama

Ako postoji vanredan razlog za raskid, na primer zbog dodeljenog starateljstva ili smrti, svi neophodni glavni i meta podaci, ali i obaveštenja i dokumenti se prenose trećim stranama ako je to potrebno, kao što su notari, advokati, određeno administrativno osoblje.

Transfer trećim stranama

Vaši podaci se koriste isključivo u cilju pružanja naših usluga i, naravno, neće biti otkriveni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka. Naši zaposleni i partneri, koji mogu steći znanja o vašim ličnim podacima kroz održavanje i servis, ugovorno su vezani sa obavezom čuvanja tajnih podataka. Ne otkrivamo vaše lične podatke trećim stranama za njihovu samostalnu upotrebu, osim: (1) ako vi to zatražite ili ih ovlastite; (2) ako su informacije dostavljene u skladu sa zakonom, primenjuje se ugovor koji imamo s vama ili štitimo svoja prava, imovinu ili sigurnost; (3) ako se informacije dostavljaju našim agentima, dobavljačima ili provajderima usluga koji obavljaju poslove u naše ime; (4) u slučaju rešavanja hitnih slučajeva; ili (5) u slučaju rešavanja sporova, žalbi, zahteva ili se vrši dostavljanje licima koja imaju pravno ovlašćenje da postupaju u vaše ime. Ne vrši se prodaja ili oglašavanje vaših podataka.

Transfer trećim zemljama

Podaci koje prikupimo od vas će biti obrađeni u Austriji, SAD i Srbiji, u zavisnosti od vašeg prebivališta ili vrste korisnika (posetilac sajta i/ili korisnik naše određene usluge) i u skladu sa zakonskom regulativom. Sjedinjene Američke Države nisu tražile niti primile nalaz "adekvatnosti" Evropske unije prema članu 45. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). S obzirom da je Srbija u procesu pregovora o pridruživanju sa Evropskom Unijom, upravo se očekuje usvajanje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u potpunosti harmonizovanog sa GDPR. LINK2YU se oslanja na odstupanja za specifične situacije kao što je navedeno u članu 49. GDPR-a.

Konkretno, LINK2YU prikuplja i prenosi podatke trećim zemljama ličnih podataka isključivo: s vašim pristankom; da bi izvršili ugovor s vama; ili u cilju ispunjavanja verodostojnog legitimnog interesa LINK2YU na način koji ne nadmašuje vaša prava i slobode. LINK2YU nastoji da primeni odgovarajuće zaštitne mere kako bi zaštitio privatnost i sigurnost vaših ličnih podataka i koristio ih samo u skladu s vašim odnosom s LINK2YU i postupcima opisanim u ovoj Politici privatnosti. LINK2YU takođe smanjuje rizik za vaša prava i slobode, tako što ne prikuplja niti čuva osetljive informacije o vama.

Korisnik prihvata da LINK2YU ima pravo da dostavlja osnovne podatke o korisniku u okviru GO4YU grupe kompanija, i to kompanijama GO4YU d.o.o. Beograd (Srbija), Mtel Austria GmbH. 

Korisnički servis

U cilju obrade vaših zahteva i žalbi, kao što su računi, proizvodi i usluge vezani za kupce ili tehnička pitanja, LINK2YU obrađuje glavne i meta podatke koji se čuvaju u sistemima, kao i podatke o korisničkim interakcijima potrebne za odgovor na zahtev ili rešavanje postojećeg problema. Takav zahtev može podrazumevati, na primer, menjanje adrese, podešavanje zaključavanja ili omogućavanje/onemogućavanje paketa. Da bi vas identifikovali kao korisnika, prvo se traže podaci kao što su vaše ime, MAC adresa uređaja, telefonski broj. O svakom kontaktu korisnika upućenog ka našem korisničkom servisu, uneće se podaci u naš sistem za upravljanje korisnicima.

Zaposleni i/ili angažovana lica LINK2YU mogu pristupiti Vašem korisničkom nalogu isključivo uz vaš pristanak i na vaš zahtev, da bi na nalogu direktno vršili promene u skladu sa traženom porudžbinom. Podaci o svim pristupima koji su izvršeni se takođe čuvaju u sistemu za upravljanjem korisnicima.

Kako bi odgovorili na sva vaša pitanja, LINK2YU radi i sa partnerima koji imaju isti pristup master i metapodacima kao i zaposleni u okviru njihovih zadataka. Naravno, za partnere se takođe primenjuju isti strogi propisi o zaštiti podataka.

- On-line chat usluga

Koristimo provajdera servisa treće strane Tawk.to - chat softver, za pružanje i podršku našem on-line chat servisu, koji koristimo za obradu zahteva korisnika u stvarnom vremenu. Ako koristite on-line chat servis, prikupićemo IP adresu i sadržaj vaše on-line chat sesije (kao što je transkript, vreme, identifikacija operatera u Korisničkom servisu). Od vas ćemo zatražiti da navedete svoje ime ili druge lične podatke ako je potrebno da bismo vam pomogli (opciono). Te će informacije biti sačuvane dve godine i neće se deliti s drugim organizacijama. Pravila o privatnosti našeg softver provajdera možete pronaći na sledećem linku: https://www.tawk.to/legal/

- Korisnički profil/nalog „Moj nalog“

Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o adresama, određene bankovne podatke, pretplate na dodatne pakete i kupljene uređaje od LINK2YU. Možete pogledati i račun, pregledati i postaviti lozinke. 

Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne činite dostupnima neovlašćenim trećim licima. LINK2YU ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je LINK2YU odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti vašem korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite Korisničkom servisu bez odlaganja.

Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" vašeg internet pretraživača omogućuje vam upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada pristupate. LINK2YU ni na koji način nije povezan s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo vam da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica, i ukazujemo vam da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije.

- Korisnički servis putem društvenih mreža

Ako kontaktirate LINK2YU preko društvenih mreža, vaši se podaci, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje Vi javno objavite kroz vaš profil ili dostavite u vašoj direktnoj poruci na naš kompanijski profil, obrađuju i čuvaju u Sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema. Ipak, sama poruka, ako je javno objavljena, neće biti izbrisana sa LINK2YU profila. Podaci o korisnicima kao i direktne poruke upućene našem kompanijskom profilu na društvenim mrežama, biće izbrisani 3 meseca nakon servisiranja vašeg zahteva.

- Pozivanje Korisničkog servisa

Ako nazovete naš Korisnički servis, obrađuju se sledeće informacije telefonskog sistema: Vaš telefonski broj koji koristite za pozivanje i datum i vreme poziva. LINK2YU snima razgovore između vas i zaposlenog i o tome ćete biti obavešteni na početku razgovora. Datoteke razgovora automatski se brišu nakon 30 dana.

Komunikacija u pisanoj formi sa LINK2YU

Možete nas kontaktirati u pisanom obliku putem on-line chata na LINK2YU web stranici, e-mailom, faksom ili pismom. Dokumentacija se čuva u roku od 3 meseca i nakon toga briše ili uništava.

- Popravka

Ako svoj uređaj predate na popravku zbog kvara, navedeno će biti urađeno preko našeg partnerskog servisa. Partnerski servis neće dobiti nikakve podatke o Vama kao korisniku. Vaše pritužbe biće prijavljene u LINK2YU sistemu upravljanja korisnicima, kako bi LINK2YU Korisnički servis mogao da proveri da li je vaš uređaj i dalje pod garancijom, a time i da li se proizvod može popraviti ili zameniti.

LINK2YU aplikacije i usluge

- GO4TV

LINK2YU nastoji da stalno poboljšava kvalitet TV servisa. U okviru GO4TV servisa prikupljamo, čuvamo i obrađujemo LINK2YU podatke koji su relevantni za kvalitet usluge, kao što su kvalitet prenosa i vreme prebacivanja, vreme učitavanja i bilo koje dodatno vreme međumemorije za korišćenje televizije u statističke svrhe, i svi podaci se čuvaju i evaluiraju u roku od 3 meseca.

- GO4TV aplikacija i/ili GO4YU CALLING aplikacija

Prijava na LINK2YU aplikacije se vrši preko vašeg telefonskog broja i/ili korišćenjem vašeg korisničkog imena i lozinke, što unosite sami prilikom prijave. Za obezbeđivanje kvaliteta, podaci o korišćenju se obrađuju anonimno. LINK2YU podatke koji su relevantni za kvalitet usluge, kao što su kvalitet prenosa i vreme prebacivanja, vreme učitavanja i bilo koje dodatno vreme međumemorije za korišćenje televizije u statističke svrhe, i svi podaci se čuvaju i evaluiraju u roku od 3 meseca. Možete povući vaš pristanak u bilo koje vreme i bez navođenja razloga za navedeno, sa efektom i u budućnosti.

- GO4HOMEPHONE

Kroz GO4HOMEPHONE servis, mi prikupljamo, čuvamo i obrađujemo vaše podatke o korišćenju saobraćaja i sve lične podatke potrebne za pružanje usluge kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Komunikacija

- Oglašavanje

Ukoliko ste nam dali saglasnost da želite da primate personalizovane ponude, upotrebljavaće se vaši personalni podaci, kao što su e-mail adresa, broj telefona ili adresa. Informacije koje LINK2YU primi od vas tokom posete našoj web stranici, pomažu nam da poboljšamo vaše korisničko iskustvo i da ga učinimo što ugodnijim i personalizovanim. Informacije koje pošaljete i koje se automatski generirišu, koriste se za kreiranje oglasa prilagođenih vama i vašim interesima. LINK2YU koristi postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja e-biltena, istorija porudžbina, istorija kupljenih usluga/proizvoda, datum i vreme vaše posete web stranici ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje e-biltena i analize vašeg korisničkog ponašanja, LINK2YU koristi usluge provajdera Mailchimp i Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što su vaša odabrana tarifa, poslednji uređaj kupljen od LINK2YU, kao i automatski generisani podaci kao što su vaša potrošnja, upotreba LINK2YU aplikacija ili vaša trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili vašim potrebama i kako bismo komunicirali s vama o ostalim uslugama LINK2YU koje bi vas mogle zanimati.

Dupla potvrda prijave (double opt-in) koristi se kada se registrujete na web sajtu i / ili kupite usluge putem naše web prodavnice, u kom ponovnim potvrđivanjem svoje e-mail adrese potvrđujete da ste saglasni sa prijemom oglasnih poruka. Možete povući svoju saglasnost u svakom trenutku iz bilo kog razloga, preko opt-out linka datom u okviru e-maila ili preko našeg Korisničkog servisa.

- SMS obaveštenja

Za isporuku SMS poruka koristimo usluge sledećih provajdera: CLX, Infobip i Telekom Srbija. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju SMS poruka i o klikovima na linkove u okviru SMS poruke. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane ovih provajdera, molimo vas da pogledate politiku privatnosti ovih kompanija.

- E-bilten (e-newsletter)

Za isporuku e-biltena koristimo usluge provajdera Mailchimp. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo naš e-bilten. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Mailchimp-a, molimo vas da pogledate politiku privatnosti kompanije Mailchimp.

- Ispitivanje korisničkog zadovoljstva (anketiranje)

LINK2YU nastoji da poveća zadovoljstvo korisnika uslugama i korisničkim interfejsom. U tu svrhu, ako ste pristali na prijem obaveštenja o novim uslugama/proizvodima i učestvovanja u anketama, LINK2YU ili LINK2YU partneri vas mogu kontaktirati putem telefona, SMS-om ili e-poštom, radi učešća u anketi.

Agencije dobijaju glavne podatke i profilne podatke u cilju ispitivanja korisnika. U anketi možete sami da odlučite da li želite da date svoje mišljenje anonimno ili želite da se vaši podaci prikažu. Možete povući svoju saglasnost za učestvovanje u anketi u svakom trenutku preko našeg Korisničkog servisa.

- Slanje važnih informacija o vašem ugovoru

U nekim situacijama LINK2YU je zakonom dužan da vas informiriše. To može, na primer biti izmena ugovora (npr. prilagođenje mesečne pretplate ili promena tarife), prestanak ili promena određene usluge ili kašnjenje sa isporukom naručenih uređaja. U ostalim slučajevima, želimo Vas obavestiti o planiranim promenama blagovremeno kako bismo izbegli neugodnosti. Na primer, kada se planirano održavanje na našoj mreži obavlja na određenim područjima. Da bismo vas lično mogli obavestiti, obrađuju se master podaci i dodatne informacije kao što su vaša trenutna tarifa, dodatni paketi koje koristite ili vaš poslednji uređaj kupljen od LINK2YU. Servisne informacije se šalju SMS-om, e-poštom, telefonom, poštom, mesečnim računom ili kao „push“ poruke u LINK2YU aplikacijama. Pri slanju obaveštenja poštom, LINK2YU radi sa partnerskim agencijama.

- Profilisanje (ako je primenljivo)

LINK2YU nastoji da pruži svojim korisnicima najbolji mogući kvalitet usluga i proizvoda. LINK2YU će koristiti automatizovane tehnike obrade podataka za analizu ponašanja korisnika. Ove tehnike obrade podataka nazivaju se profilisanje. Ti postupci omogućuju nam, na primer, pružanje odgovarajuće personalizovane ponude na osnovu vašeg prethodnog ponašanja vezano za usluge telefonije i/ili televizije (npr. tarifna ponuda za tarifu s većim brojem minuta ako se vaša upotreba povećava ili bolje uslove za produžetak ugovornog odnosa). Osim toga, ovi postupci pomažu pri utvrđivanju nedostataka u uslugama ili proizvodima u ranoj fazi i njihovom otklanjanju što je brže moguće.

Web sajtovi i društvene mreže

Analiza korišćenja web sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg web sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja web sajta. Ovo nam pomaže da konstatno unapređujemo kvalitet naših ponuda i korisnički interfejs.

Pravila o „kolačićima“ („cookies“)

Prikupljamo anonimne podatke (vaš identitet se ne otkriva) putem tehnologija, kao što su "kolačići", „web beacons“ i pikseli. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na hard-disku vašeg računara (PC, laptop), pametnom telefonu, tablet uređaju ili bilo kom drugom uređaju povezanom na internet. Kolačići omogućavaju analizu korisničkog ponašanja, ali i dopuštaju prepoznavanje vas kao posetioca na našem web sajtu što može omogućiti da ne morate ponovo da se prijavljujete ukoliko ste se ranije prijavili na našem web sajtu. Za ove svrhe, naš server pristupa vašim kolačićima i obrađuje sačuvane informacije.

Kolačići se upotrebljavaju kako za poboljšanje kvaliteta usluga, uključujući i čuvanje korisnikovih postavki i preferencija, tako i za praćenje trendova posetioca, kao što su proizvodi koje ste pregledali i naručili. Ako je funkcija "kolačići" aktivirana u podešavanjima pretraživača na vašem računaru/uređaju, LINK2YU može prepoznati pretraživač lokalnog računara i ponuditi vam napredne funkcije kolačića. Uglavnom se kolačići, koji se koriste za analizu ponašanja korisnika, automatski brišu nakon 30-90 dana.

Takozvani „kolačići sesije“ automatski se brišu nakon 30 minuta ako zatvorite pretraživač ili koristite funkciju odjave. Sadrže samo slučajno generisan identifikator koji omogućuje prepoznavanje posetioca tokom sesije prilikom korišćenja web stranice. Trajni kolačići su postavljeni samo ako ih omogućite u podešavanjima pretraživača i dodatno se saglasite, na primer ako dopustite funkcionalnost "Zapamti me / ostani prijavljen" na našem sajtu. Takvi kolačići čuvaju se na period od jedne godine i produžuju se na isti period prilikom svake sledeće prijave.

Kolačićima možete jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Možete upravljati kolačićima kroz sledeći postupak u zavisnosti od pretraživača koji koristite:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Microsoft Edge

Safari

Opera

Internet Explorer (Windows Phone)

Safari for iOS (iPhone and iPad)

Chrome for Android.

Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može vam onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posete našem web sajtu. Stoga preporučujemo da omogućite funkcionalnost kolačića.

- Kolačići treće strane

Kolačiće trećih strana ne kreira LINK2YU, već drugi provajderi usluga (treća strana). Takvi kolačići mogu, s jedne strane, pratiti vaše posete web stranicama trećih strana i prikazivati te oglase na LINK2YU web stranicama ili, s druge strane, prikazivati oglase LINK2YU na drugim web stranicama. Ovi se kolačići automatski brišu nakon određenog vremena od strane provajdera treće strane (između 7 dana i 2 godine). U podešavanjima pretraživača, možete promeniti postavku da li dozvoljavate kolačiće treće strane ili samo one s web stranice koju posećujete.

- Google

Naš web sajt koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords, YouTube i Google Maps. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na web stranici LINK2YU, može se uspostaviti direktna veza između vašeg pretraživača i Google servera kada se web stranica učita putem dodatka („plugin“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da LINK2YU, operator web stranice, nije upoznat sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva korisniku. Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

- Google Analytics

Naš web sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na vašem računaru i koje omogućavaju analizu korišćenja web sajta. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju web sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na ovom web sajtu, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime LINK2YU, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu web sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na web sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje web sajta i interneta. Google neće vašu IP adresu dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog web sajta u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

Kolačići za Google Analytics biće izbrisani nakon 26 meseci. Više informacija o uslovima upotrebe i privatnosti potražite na adresi http://www.google.com/analytics/terms/en.html https://www.google.com/intl/hr/policies/ . Ističemo da je na ovom web sajtu Google Analytics proširen kodom "anonymizeIp" kako bi se osigurala anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje).

- YouTube

Naš web sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim posetite web stranice s YouTube plug-in-om, bićete povezani s YouTube serverima. Serveru Youtube-a biće rečeno koje LINK2YU web stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na vaš YouTube nalog, omogućavate YouTube-u da poveže vašu pretragu sa vašim ličnim profilom. Ovu mogućnost možete sprečiti ako se prethodno odjavite sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi vaših podataka od srane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube.

- AdWords

Naša web stranica koristi "Google Remarketing" kako bi vam ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa vašim ponašanjem na ovom web sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom web sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na web sajtu i može s vremena na vreme prikazivati Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na ponude LINK2YU, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na vašem računaru koji omogućuje da se vaša interesovanja dodele vašem računaru (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Vaša interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana s vašim ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/ možete kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe je moguće onemogućiti upotrebu kolačića od strane Google-a.

Ako ste pristali na to da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija s Google nalogom, i da koristi informacije koje ste pogledali na internetu sa vašim Google nalogom u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje koristite, a na kojima postoji Vaš Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja možete promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

- Google Maps

Naš web sajt koristi Google mape („Google Maps“), proizvod kompanije Google Inc. Informacije o vašoj upotrebi web sajta (uključujući vašu IP adresu) mogu se preneti i čuvati od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Uslove korišćenja usluge Google Karte možete pronaći pod "Uslovi korišćenja Google Maps".

-Društvene mreže

Na našim stranicama koriste se softverski dodaci ("social plugin") sledećih društvenih mreža: Facebook, LinkedIn i Instagram. Ove usluge pružaju kompanije Facebook Inc., Instagram LLC i LinkedIn Ireland Unlimited Company / LinkedIn Corporation i Instagram LLC (Provajder).

Facebook-om upravlja Facebook Inc., CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled dodataka Facebook-a možete pronaći ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

LinkedIn-om upravlja LinkedIn Corporation, Sannyvale, Kalifornija, SAD ili LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Pregled dodataka LinkedIn-a možete pronaći ovde: https://developer.linkedin.com/plugins#.

Instagram-om upravlja Instagram LLC, CA 94025, USA ("Instagram"). Pregled dodataka Instagram-a pronaći ovde: https://www.instagram.com/developer/embedding/.

Ako ste na našem sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, LinkedIn, Instagram ili Youtube mogu povezati vašu posetu našoj web stranici sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu našem sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

- Facebook Custom Audiences

Naša web stranica koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima našeg web sajta, na osnovu njihovog interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem web sajtu. U tu svrhu, na našem web sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem web sajtu. Podaci o vašoj poseti web sajtu prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i vašem pravu o zaštiti podataka pogledajte Pravila o privatnosti na Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/. Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti nahttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

- Podaci o logovanju (prijavi)

Kada posetite naš web sajt, web serveri privremeno čuvaju informacije o svakom vašem pristupu/prijavi u tzv. server log fajlovima. Sledeći se podaci prikupljaju i čuvaju dok se automatski ne izbrišu:

- ip adresa

- datum i vreme pristupa

- http metoda i url zahteva

- http kod koji je vraćen

- dužina odgovora u bajtovima

- url stranice sa koje je upucen zahtev

- identifikacija browsera

Ukrštanje ovih podataka s drugim izvorima podataka neće biti učinjeno. Osim toga, podaci će biti izbrisani nakon statističke evaluacije od strane servera nakon najviše 54 nedelje.

Rešavanje sporova

Vi i LINK2YU (zajednički naziv „Strane“) saglasni ste da će zakoni Austrije, isključujući pravila sukoba zakona, isključivo važiti za svaki spor koji se odnosi na ovu Politiku privatnosti ili bilo koji drugi obavezujući dokument koji imate s LINK2YU. U slučaju bilo kakvog nerazumevanja ili spora vezano za ovu Politiku privatnosti, Strane će isti rešiti mirnim putem, sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, prihvata se nadležnost suda u Beču, Austrija za konačno rešenje spora.Izmene, datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na vaše korišćenje našeg web sajta i usluga od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na web sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično razmotrite ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju LINK2YU vezano za informacije. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše web stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljiivo) odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Potvrđujete da vaša kontinuirana upotreba web sajta i naših usluga po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti podrazumeva da prikupljanje, upotreba ili deljenje vaših ličnih podataka je predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se vašim pristankom sa navedenim izmenama.

Poslednja verzija: datum stupanja na snagu 25. maj 2018.